بررسی مشکلات لثه در کودکان

برنامه پزشک خانواده از رادیو خوزستان
با حضور دکتر سهامه انصاری فر
متخصص دندانپزشکی کودکان

موضوع:بررسی مشکلات لثه در کودکان و نوجوانان
زمان پخش: پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶


 To Top ↑