مصاحبه دکتر سهامه انصاری فر

برنامه گلخونه از شبکه استانی خوزستان
با حضور دکتر سهامه انصاری فر
متخصص دندانپزشکی کودکان

موضوع:بررسی مشکلات لثه در کودکان و نوجوانان
زمان پخش: یکشنبه و سه شنبه هشتم و دهم بهمن 
تکرار برنامه :دوشنبه و سه شنبه ۹ و ۱۱ بهمن
ساعت شروع بخش پزشکی برنامه : ساعت  ۱۰:۵۰


 To Top ↑